Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna / Publikacje

Publikacje

Pliki do pobrania

 1. Barbarzyńskie Tsunami - katalog wystawy
 2. Bitner-Wróblewska A., Aestii Tacyta. Kim naprawdę byli?
 3. A. Bitner-Wróblewska, z R. Banytė-Rowell, Ch. Reich), Did they exist? The question of elites in Western Lithuania in the Roman and Early Migration Periods and their inter-regional contacts, Archaeologia Baltica, Institute of Baltic Region History and Archa
 4. Bursche A., The Battle of Abrittus, the Imperial Treasury and Aurei in Barbaricum, Numismatic Chronicle 173, 2013, s. 151-170.
 5. Bursche, Gold barbarian imitations of Roman coins: the Ulów type
 6. Aleksander Bursche, Early Byznatine Coins – Remnants of an Ancient Collection of Pomeranian Antiquities, [w:] Krzysztof Kowalski (red.) Lost-Saved. The Pomeranian Antiquities Collection of Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 233-236 3
 7. Aleksander Bursche, Roman Coins – Remnants of an Ancient Collection of Pomeranian Antiquities, [w:] Krzysztof Kowalski (red.) Lost-Saved. The Pomeranian antiquities Collection of Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 223-231 371-386
 8. Aleksander Bursche, H. Machajewski, B. Rogalski, The Pre-Roman Iron Age – Migration Period. Catalogue oft he Archaeological Finds, [w:] Krzysztof Kowalski (red.) Lost-Saved. The Pomeranian Antiquities Collection of Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, S
 9. Bursche A., Myzgin K., Die Wurzeln des germanischen Münzwesens
 10. Bursche A., Rogalski B., Badania wykopaliskowe w Suchaniu, pow. stargardzki, stanowisko 18 (AZP 33-13/32) w latach 2013–2014
 11. Bartosz Kontny, New traces in old barrow. A reinterpretation of particular finds from barrow 2 at Szwajcaria cemetery (Sudovian culture), Archaeologia Baltica 19, Institute of Baltic Region History and Archaeology of Klaipeda University, 2013, s. 132–143
 12. Bartosz Kontny, Outside influence or local development? Seaxes from the cemeteries of the Balt tribes in northern Poland (the Elbląg group), [w:] M. Sanader i in. (red.), Weapons and military equipment in funerary context. Proceedings of the XVIIth Roman M
 13. Bartosz Kontny, Trade, salt and amber. The formation of Late Migration Period elites in the ‘Balti-culti’ area of Northern Poland (the Elbląg Group), [w:] A. Bliujiene (red.), People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Eu
 14. Kontny B., Zapinka z późnego okresu wędrówek ludów z Pucka, Światowit
 15. Bartosz Kontny (z M. Pietrzakiem), Merovingian belt on the Vidivarian waist? Unexpected import from the Elbląg Group cemetery at Nowinka, Tolkmicko com., [w:] Н.А. Макарова, А.В. Мастыковой, А.Н. Хохлова (red.), Археология Балтийского региона / Archaeology
 16. Kontny, Mączyńska (z Dyrdą), Niezwykłe odkrycie grobu wojownika z wczesnego OWL w Juszkowie
 17. Kontny, B., Mączyńska M., Ein Kriegergrab aus der frühen Völkerwanderungszeit von Juszkowo in Nordpolen
 18. M. Mączyńska, Die Goldfibel von Młoteczno (Hammersdorf), Kr. Braniewo in Nordostpolen, Archaeologia Lituana, Akademine Leidyba, t. 14, 2013, s. 181-198
 19. Mączyńska, A gold brooch from Młoteczno (Hammersdorf), Braniewo powiat, in North-Eastern Poland
 20. Mączyńska M., Droga do fazy C3 w kulturze wielbarskiej, Archaeologia et Pommerania
 21. Mączyńska M., Jakubczyk I., DAS GRÄBERFELD ŻERNIKI WIELKIE/GROSS SÜRDING – ALTE UND NEUE PROBLEME
 22. M. Mączyńska, K. Wasylikowa, M. Ralska-Jasiewiczowa, Z. Tomczyńska, A. Mueller-Bieniek), The impact of the Przeworsk culture settlement (200-500 AD) on the vegetation in the Liswarta River basin, south-central Poland: combined pollen and plant macrofossil
 23. Jan Schuster, Długie domy na późnorzymskiej osadzie w Konarzewie koło Poznania. Przyczynek do badań nad budownictwem kultury przeworskiej w okresie rzymskim, [w:] A. Janiszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciole
 24. Jan Schuster (z P. Dulębą), Eine kaiserzeitliche Rinderfigur aus Kupferlegierung von einem Siedlungsplatz der Przeworsk-Kultur, Archäologisches Korrespondenzblatt 42, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, s. 387–399.
 25. Jan Schuster, Z drugiej strony Bałtyku. Północnoeuropejska zapinka z V wi eku znaleziona w Wielkopolsce
 26. Schuster J., Fibeln vom Typ Dybäck / Independenţa als Beispiel weitreichender Kontakte zwischen Nord- und Südeuropa an der Schwelle zur Völkerwanderungszeit
 27. Schuster J., Eine osteuropaeische Variante der Buegelknopffibeln von Seerapen/Lublino
 28. Schuster J. The Świlcza Hoard. An extraneous 5th Century AD Complex from the Northern Carpathian Foreland, Wiad. Arch.
 29. Woloszyn M., Slawen von der Ostsee beim byzantinischen Kaiser Maurikios um 595? Zur Glaubwürdigkeit der Überlieferung bei Theophylaktos Simokates, Historiae VI.2
 30. Woloszyn, Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans — die erste Erwähnung der Ostseeslawen?
 1. Mączyńska Magdalena, Światło z popiołu. Wędrówki ludów w Europie w IV i V wieku.