Okres Wędrówek Ludów
w dorzeczu Odry i Wisły

Jesteś tutaj: Strona główna / Konferencje / Konferencja w Nieborowie 17-19.04.2016

Konferencja w Nieborowie 17-19.04.2016

W dniach 17-19 kwietnia odbyło się w Nieborowie trzecie spotkanie wykonawców projektu „Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą”. Wzięli w nim udział także zaproszeni goście z ośmiu krajów oraz czworo przedstawicieli Komitetu Sterującego: łącznie 30 uczestników. Pośród gości zagranicznych znaleźli się wybitni europejscy badacze późnej starożytności i okresu Wędrówek Ludów tacy jak prof. Peter Heather (Wielka Brytania), dr. Michel Kazansky (Francja), prof. Mikhail Lubichev (Ukraina), dr. Maria Panum Baastrup (Dania), dr. Karol Pieta (Słowacja), dr. Peter Prohaszka (Węgry), dr. Andreas Rau (Niemcy), prof. Michael Schmauder (Niemcy) czy prof. Adam Ziółkowski (UW).

Łącznie wygłoszono 21 referatów o charakterze interdyscyplinarnym, które poruszały zarówno zagadnienia terminologiczne, teoretyczne, metodologiczne jak i chronologiczne, a ponadto historyczne, paleobotaniczne, jak i stricte archeologiczne (por. program). Zaprezentowane zostały nowoodkryte sensacyjne materiały, podważające dotychczas przyjmowane modele dotyczące przemian osadniczych między Odrą a Wisłą w połowie pierwszego tysiąclecia po Chr, w szczególności zmieniające poglądy na temat długotrwałości osadnictwa germańskiego na terenach Polski środkowej i północnej, a także wpływów wywodzących się z różnych ośrodków kulturowych ówczesnej Europy. Bardzo istotne były wnioski wypływające z dyskusji i porad ze strony przedstawicieli Komitetu Sterującego, zwłaszcza dotyczące konieczności wypracowania naukowej metodologii badania materiałów pochodzących spoza zwartego archeologicznego kontekstu i podkreślenia skali ich przydatności dla problematyki OWL.

Ustalono, że ze względu na dużą popularność strony internetowej projektu MPOV zachodzi konieczność bieżącego jej uaktualniania, w tym zwłaszcza informacji zawartych w tezaurusie. Wystawa czasowa prezentująca i popularyzująca główne wyniki projektu będzie miała charakter mobilny, a zabytki będą pochodzić z 10 polskich placówek muzealnych, tj. obok Muzeum Narodowego w Szczecinie (głównego organizatora) z: Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeów Archeologicznych w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Zamojskiego, Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, Ossolineum i Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Ponadto przyjęto wstępny konspekt książki stanowiącej podsumowanie badań prowadzonych w ramach projektu oraz autorów, w tym zagranicznych, poszczególnych opracowań, Termin nadsyłania tekstów upływa z końcem roku 2016, a złożenia jej do druku wiosną 2017 r.